Search

Access times

 • Total visits49,565,789

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (27-8-1770 / 14-11-1831). Nhà triết học cổ điển Đức, chịu ảnh hưởng sâu sắc của cách mạng Tư sản Pháp, tiếp tục phát triển những tư tưởng triết học của Kant (I. Kant, 1724-1804). Tư tưởng triết học của ông được trình bày trong trước tác Hiện tượng học về tinh thần (1807), trong đó ông coi nguồn gốc vũ trụ là tư tưởng tuyết đối. Là nhà triết học duy tâm khách quan, học thuyết của ông có nhiều cống hiến to lớn vào tư duy triết học và mỹ học của nhân loại.

Tác phẩm chính: Hiện tượng học về tinh thần; Khoa học về logic; Triết học về tinh thần; Những bài giảng về mỹ học;

The author's creations

Search

Access times

 • Total visits49,565,789

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...