Search

Access times

 • Total visits42,921,498

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

New book

Từ điển Tác phẩm Văn xuôi Việt Nam. Viện Văn học, NXB Giáo dục, 2010

 • Friday, 04:42 Day 03/05/2013
 • Từ điển Tác phẩm Văn xuôi Việt Nam, tập 3, (từ sau 1975), NXB Giáo dục, 2010 - là công trình tập thể do cán bộ nghiên cứu Viện Văn học và một số cộng tác viên thực hiện. Trước đó, hai tập Từ điển Tác phẩm Văn xuôi Việt Nam (từ cuối Thế kỷ XIX đến 1945) và Từ điển Tác phẩm Văn xuôi Việt Nam (1945-1975) đã được NXB Giáo dục ấn hành. Với bộ ba Từ điển này, người đọc có thể hình dung trọn vẹn tiến trình Văn xuôi Việt Nam hiện đại, từ những áng văn xuôi Quốc ngữ khởi đầu đến những tác phẩm thời sự nhất hiện nay.

  Nhóm biên soạn: Mai Hương chủ biên; Nguyễn Kim Anh, Nguyễn Thị Trúc Bạch, Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Kim Hoa, Tôn Phương Lan, Đỗ Hải Ninh, Lưu Hồng Sơn, Vũ Văn Sỹ, Lưu Khánh Thơ, Bích Thu, Lê Hương Thủy, Lê Dục Tú, Hà Thanh Vân.

  Từ điển Tác phẩm Văn xuôi Việt Nam tập 3, đã dành gần 25 trang A 4, viết về 4 cuốn tiểu thuyết của nhà văn Triệu Xuân: Cõi mê, trang 194; Giấy trắng, trang 404; Sóng lừng (VN. Mafia), trang 898; và Trả giá, trang 1046. Bốn tác giả viết bốn mục từ vừa nêu là các PGS, TS: Đoàn Ánh Dương, Hà Thanh Vân, Bích Thu (tức Nguyễn Bích Thu) và Lưu Hồng Sơn.

  Sau đây là mục từ Sóng lừng (VN. Mafia) do PGS, TS. Bích Thu viết. Mời nhấn chuột vô đường link để đọc: http://trieuxuan.info/?pg=tpdetail&id=9988&catid=6:

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits42,921,498

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...