Search

Access times

 • Total visits44,523,067

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Articles

Vạn ban giai hạ phẩm. Duy hữu độc thư cao

Tư liệu sưu tầm

 • Wednesday, 22:37 Day 11/05/2011
 • Bài post từ ngày 11-05-2011, nay update!

  Nhà văn Triệu Xuân: Từ khoảng hai chục năm nay, người đọc sách, mê sách, nhất là sách văn học ở Việt Nam ngày càng hiếm. Ta cũng có Ngày đọc sách hẳn hoi! Ấy vậy mà chả ai nói tới sách Ấu học ngũ ngôn thi (Dạy trẻ em qua thơ 5 chữ), còn gọi là Ngũ tự kinh, trong đó, khổ thơ đầu tiên ca ngợi người đọc sách (Vạn nghề đều thấp hèn. Duy có nghề đọc sách là cao quý! Vạn ban giai hạ phẩm. Duy hữu độc thư cao) bao giờ.

  Xin post lại nguyên văn Hán Việt sách Huấn Mông Ấu Học Thi - 訓蒙幼學詩 

   

  Huấn Mông Ấu Học Thi - 訓蒙幼學詩 

  天子重賢豪

  文章教爾曹

  萬般皆下品

  惟有讀書高

   

  thiên tử trọng hiền hào

  văn chương giáo nhĩ tào

  vạn ban giai hạ phẩm

  duy hữu độc thư cao

   

   

  幼小須勤學

  文章可立身

  滿朝朱子貴

  盡是讀書人

   

  ấu tiểu tu cần học

  văn chương khả lập thân

  mãn triêu chu tử quý

  tận thị độc thư nhân 

   

  Nghĩa là:

  - Nhà vua (quốc gia) bao giờ cũng coi trọng người hiền tài hào kiệt. Việc giáo dục con người đều phải lấy từ văn chương (Tri thức và văn hóa). Chỉ có nghề đọc sách (con người có học hành nghiêm túc, có đầy đủ tri thức và văn hóa) là cao quí hơn tất cả mọi nghề khác trong xã hội.

  - Lúc còn nhỏ phải siêng năng học hành, phải trang bị cho mình đầy đủ tri thức và văn hóa, để khi lớn có đủ khả năng lập thân xử thế. Những người ăn mặc sang trọng (áo đỏ, áo tía) ở chốn cung đình đều là kẻ đọc sách cả (người có đầy đủ tri thức, văn hóa)

   

  教子以詩書

  何勞更外圖

  但教仙桂在

  終是勝耕鋤

  giáo tử dĩ thi thư

  hà lao canh ngoại đồ

  đãn giáo tiên quế tại

  chung thị thắng canh sừ 

   

   

   

  養子教讀書

  書中有金玉

  一子受皇恩

  全家食天祿

   

  dưỡng tử giáo độc thư

  thư trung hữu kim ngọc

  nhất tử thụ hoàng ân

  toàn gia thực thiên lộc 

   

  養子切須教

  莫嫌家裏貧

  手拈一管筆

  到處不求人

   

  dưỡng tử thiết tu giáo

  mạc hiềm gia lí bần

  thủ niêm nhất quản bút

  đáo xử bất cầu nhân 

   

   

  歲應神童

  天生我性聰

  有才朝聖主

  何必謁侯公

   

  thất tuế ứng thần đồng

  thiên sanh ngã tính thông

  hữu tài triêu thánh chủ

  hà tất yết hầu công 

   

  朝為田舍郎

  暮登天子堂

  將相本無種

  男兒當自強

   

  triêu vi điền xá lang

  mộ đăng thiên tử đường

  tương tương bổn vô chủng

  nam nhi đương tự cường 

   

  鑿山通大海

  鍊石補青天

  世上無難事

  人心自不堅

   

  tạc san thông đại hải

  luyện thạch bổ thanh thiên

  thế thượng vô nan sự

  nhân tâm tự bất kiên

   

  昔日一貧儒

  今乘駟馬車

  鄉人皆嘆惜

  養子教詩書

   

  tích nhật nhất bần nho

  kim thừa tứ mã xa

  hương nhân giai thán tích

  dưỡng tử giáo thi thư

   

  刮鏡光方徹

  淘沙始見金

  世人如欲學

  須用下真心

   

  quát kính quang phương triệt

  đào sa thủy kiến kim

  thế nhân như dục học

  tu dụng hạ chân tâm 

   

  一舉登科日

  雙親未老時

  歷階趨宰輔

  猶掛老來衣

   

  nhất cử đăng khoa nhật

  song thân vị lão thì

  lịch giai xu tể phụ

  do quải lão lai y

   

   

  昨日堯階試

  今朝掛綠袍

  歸來親未老

  方信讀書高

   

  tạc nhật nghiêu giai thí

  kim triêu quải lục bào

  quy lai thân vị lão

  phương tín độc thư cao 

   

   

  直上蟾宮去

  藍袍惹桂香

  花街紅粉女

  爭看綠衣郎

   

  trực thượng thiềm cung khứ

  lam bào nhạ quế hương

  hoa nhai hồng phấn nữ

  tranh khán lục y lang

   

  衫長堪掃地

  袖大好搖風

  有志朝天子

  無心謁相公

   

  sam trường kham tảo địa

  tụ đại hảo diêu phong

  hữu chí triêu thiên tử

  vô tâm yết tương công

   

   

  神童衫子短

  袖大惹春風

  未去朝天子

  先來謁相公

   

  thần đồng sam tử đoản

  tụ đại nhạ xuân phong

  vị khứ triêu thiên tử

  tiên lai yết tương công 

   

  歲春三月

  花香襯馬蹄

  有人在平地

  看我上雲梯

   

  lai tuế xuân tam nguyệt

  hoa hương sấn mã đề

  hữu nhân tại bình địa

  khán ngã thượng vân thê 

   

  暖日浮金殿

  和風動玉除

  宮娥調雅樂

  帝子誦詩書

   

  noãn nhật phù kim điện

  hòa phong động ngọc trừ

  cung nga điều nhã nhạc

  đế tử tụng thi thư 

   

   

  一看欄干

  清風水際間

  白雲飛過去

  天外見青山

   

  nhất khán lan kiền tuyệt

  thanh phong thủy tế gian

  bạch vân phi quá khứ

  thiên ngoại kiến thanh san 

   

   

  花開蝶滿枝

  花卸蝶還稀

  惟有堂前燕

  主人貧亦歸

   

  hoa khai điệp mãn chi

  hoa tá điệp hoàn hi

  duy hữu đường tiền yến

  chủ nhân bần diệc quy

   

   

  詩酒琴棋客

  風花雪月天

  有名閒富貴

  無事小神仙

   

  thi tửu cầm kì khách

  phong hoa tuyết nguyệt thiên

  hữu danh gian phú quý

  vô sự tiểu thần tiên 

   

  往事多如夢

  流年只斷魂

  不堪春日盡

  細雨又黃昏

   

  vãng sự đa như mộng

  lưu niên chỉ đoạn hồn

  bất kham xuân nhật tận

  tế vũ hựu hoàng hôn

   

   

  值春多雨

  催殘花易空

  不知春態度

  猶在雨陰中

   

  tận trị xuân đa vũ

  thôi tàn hoa dịch không

  bất tri xuân thái độ

  do tại vũ âm trung 

   

   

  人皆苦炎熱

  我愛夏日長

  薰風自南來

  殿閣生微涼

   

  nhân giai khổ viêm nhiệt

  ngã ái hạ nhật trường

  huân phong tự nam lai

  điện các sanh vi lương 

   

   

  向曉鋪階濕

  如煙障碧天

  幾回芳草上

  珠樣不勝圓

   

  hướng hiểu phô giai thấp

  như yên chướng bích thiên

  ki hồi phương thảo thượng

  châu dạng bất thắng viên 

   

   

  楓落吳江冷

  霜橫楚岸寒

  晴煙飛水面

  愛日上雲端

   

  phong lạc ngô giang lãnh

  sương hoành sở ngạn hàn

  tình yên phi thủy diện

  ái nhật thượng vân đoan

   

   

  任人舒復卷

  筆落似蠶聲

  寫盡相思字

  因風寄有情

   

  nhâm nhân thư phục quyển

  bút lạc tự tàm thanh

  tả tận tương tư tự

  nhân phong kí hữu tình 

   

   

  七札弓何勇

  千鈞弩不強

  手持七寸管

  容易達朝堂

   

  thất trát cung hà dũng

  thiên quân nỗ bất cường

  thủ trì thất thốn quản

  dung dịch đạt triêu đường 

   

  香膠和汞煙

  擣作方圓片

  日日漸消磨

  自身卻不見

   

  hương giao hòa hống yên

  đảo tác phương viên phiến

  nhật nhật tiệm tiêu ma

  tự thân khước bất kiến 

   

  紫石為奇硯

  無痕妙處多

  煩君收什取

  免被別人磨

   

  tử thạch vi kì nghiễn

  vô ngân diệu xử đa

  phiền quân thu thập thủ

  miễn bị biệt nhân ma

   

   

  有過不能改

  知賢不肯親

  雖生人世上

  未得謂之人

   

  hữu quá bất năng cải

  tri hiền bất khẳng thân

  tuy sanh nhân thế thượng

  vị đắc vị chi nhân 

   

   

  荷德如山重

  承恩似海深

  莫將風火性

  燒斷歲寒心

   

  hà đức như san trọng

  thừa ân tự hải thâm

  mạc tương phong hỏa tính

  thiêu đoạn tuế hàn tâm

   

   

  山色無遠近

  看山終日行

  峰巒隨處改

  行客不知名

   

  san sắc vô viễn cận

  khán san chung nhật hành

  phong loan tùy xử cải

  hành khách bất tri danh

   

   

  九日龍山飲

  黃花笑逐臣

  醉看風落帽

  舞愛月留人

   

  cửu nhật long san ẩm

  hoàng hoa tiếu trục thần

  túy khán phong lạc mạo

  vũ ái nguyệt lưu nhân

   

  一日今年始

  一年前事空

  淒涼百年事

  應與百年同

   

  nhất nhật kim niên thủy

  nhất niên tiền sự không

  thê lương bách niên sự

  ứng dữ bách niên đồng

  Nguồn:www.navy77.url.tw/top_poem.htm

  www.trieuxuan.info

   

  Related posts

  Search

  Access times

  • Total visits44,523,067

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...