Search

Access times

 • Total visits42,834,221

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Lê Nhật Ký

 

Bút danh: Hà Nhật Lê

Ngày sinh: 17/07/1964

Nơi sinh: Quảng Trị

Quê quán: Hải Lăng, Quảng Trị

Nghề nghiệp: Dạy học và nghiên cứu văn học thiếu nhi

Đơn vị công tác hiện nay: Trường Đại học Quy Nhơn

Số DĐ: 0914 068 320.


Search

Access times

 • Total visits42,834,221

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...