Search

Access times

 • Total visits49,803,393

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Author

​Thanh Thảo

Thanh Thảo

Họ và tên khai sinh: Hồ Thành Công. Sinh năm 1946.

 

Quê quán: xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện thường trú tại Quảng Ngãi.

 

Tác phẩm chính đã xuất bản: Những người đi tới biển (trường ca, 1977); Dấu chân qua trảng cỏ (thơ, 1980); Khối vuông Rubic (thơ, 1985); Từ một đến một trăm (thơ, 1988); Những ngọn sóng mặt trời (trường ca, 1994).

 

Giải thưởng văn học: Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam, năm 1979 (tập thơ Dấu chân qua trảng cỏ). Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, đợt I, năm 2001.

 

 

Search

Access times

 • Total visits49,803,393

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...